in

Allah’ın 99 İsmi (ESMA-ÜL HÜSNA) ve Anlamları Videolu

Esma’ül Hüsna Arapça bir tamlama olup tam karşılığı Güzel İsimlerdir. Bu tamlamada bahsedilen ise Allah’ın 99 ismi şerifidir. Rabbimizin bilinen 99 ismi tüm kitaplarda güzel isimler olarak geçerken bu isimleri tekrarlayanlara bazı ilimler ve şifaların olduğu da biliniyor.

Bu yazımızda da sizlere Allah’ın mübarek 99 ismini, bu ismi şeriflerin anlamlarını ve günlük olarak hangi sayılarda zikredildiği takdirde maddi manevi hastalıklara ve sıkıntılara yine Allah’ın izniyle şifa olacağını anlatmaya çalışacağız.

“En güzel isimler Allah’ındır. O halde, O’na bu güzel isimlerle dua edin ve O’nun isimleri hakkında eğriliğe sapanları bırakın….” (A’râf, 7/180; bk. Tâhâ, 20/8; Haşr, 59/24)

“Allah’ın 99 ismi vardır. Bu isimleri ezberleyen kimse cennete girer.” (Buhârî, Deavat, 68. VII, 169)

“Allâh’ın 99 ismi vardır. Bu isimleri sayan kimse cennete girer.” (Müslim, Zikr, 6. III, 2062)

Kalpler ancak Allâhʼı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28)

ESMA-ÜL HÜSNA

Allah’ın 99 İsmi ve Anlamları -Zikir Sayıları

Sayı99 Esma-ül HüsnaZikir AdediANLAMLARI
1Allah66O kendinden başka hiç bir ilah bulunmayan tek bir Allah’tır
2Er-Rahmân298Esirgeyici, bütün mahlukatına rahmetiyle muamele eden
3Er-Rahîm258Bağışlayıcı, sevdiklerine ve müminlere merhamet eden
4El-Melik90Kainatın ve Tek Mülkün sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan
5El-Kuddûs170Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan
6Es-Selâm131Kullarını selamete çıkaran, Her çeşit afet ve kederlerden emin olan
7El-Mü’min137Kullarına emniyet veren. Kendinin ve peygamberlerinin doğruluğunu ortaya koyan, kullarına yaptığı vadinde sadık olan
8El-Muheymin145Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi gözetip koruyan
9El-Aziz94İzzet sahibi, mağlup edilmesi mümkün olmayan ve her şeye galip, aziz olan
10El-Cebbâr206Azamet ve kudret sahibi, istediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan
11El-Mütekebbir662Ululuk sahibi, her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren
12El-Hâlık731Her şeyin varlığını ve geçireceği halleri takdir eden, yaratan, yoktan var eden büyüklükte eşi olmayan
13El-Bâri214Her şeyin aza ve cihazını birbirine uygun yaratan
14El-Musavvir336Tasvir eden, her şeye bir şekil, özellik ve hususiyet veren
15El-Gaffâr1.281Kullarının günahını örten, mağfireti çok, günahları bağışlayıcı olan
16El-Kahhâr306Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hâkim olan
17El-Vehhâb14Çok fazla ihsan eden, çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayan
18Er-Rezzâk308Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan
19El-Fettâh489Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran
20El-Alim150Her şeyi en ince noktasına kadar iyi bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan
21El-Kâbid903Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan
22El-Bâsit72Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten
23El-Hafid1.481Dilediğini yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan, dereceleri düşüren
24Er-Rafi’351Dilediğini yukarı kaldıran, yükselten, dereceleri yükselten
25El-Muiz117İzzet veren, aziz kılan
26El-Muzil770Zillete düşüren, zelil, hor ve hakir eden
27Es-Semi’180Her şeyi işiten, kullarının niyazını kabul eden
28El-Basir302-112Her şeyi gören
29El-Hakem68Hükmeden ve Hikmet sahibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten
30El-Adl104Son derece adaletli olan
31El-Latîf129En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, lütuf ve ihsan sahibi olan
32El-Habîr812Her şeyi iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan.
33El-Halîm88Hemen ceza vermeyen, Yumuşak davranan, hilmi çok olan
34El-Azîm1.020Pek azametli olan, yüce olan
35El-Gafûr1.286Affı ve mağfireti pek çok olan, çok bağışlayan, mağfireti çok olan
36Eş-Şekûr526Kendini rızası için yapılan amelleri daha ziyadesi ile karşılayan
37El-Aliyy110Pek yüce ve yüksek olan
38El-Kebîr232En büyük olan
39El-Hafîz998Yapılan işleri bütün tafsilatıyla hıfzeden, her şeyi afat ve beladan koruyan, muhafaza eden
40El-Mukît550Bilen, tayin eden. Her yaratılmışın rızkını veren
41El-Hasîb80Herkesin ve her şeyin hayatı boyunca yaptıklarının bütün teferruatıyla hesabını iyi bilen. Mahlukatına kafi olan
42El-Celîl73-5.329Azamet sahibi olan, Celil ve ululuk sahibi olan
43El-Kerîm270Lûtfu ve Keremi çok geniş olan, Çok ikram edici olan
44Er-Rakîb312Bütün varlıklar ve bütün işler murakabesi altında bulunan
45El-Mücîb55-3.025Kendine yalvaranların isteklerini veren, duaları kabul eden
46El-Vâsi’137Lütfu bol, geniş olan
47El-Hakîm78-6.084Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli, hikmet sahibi olan
48El-Vedûd20-400İyi kullarını seven, rızasına indiren ve sevilmeye layık olan
49El-Mecîd57-3.249Şanı, şerefi çok üstün, yüce olan
50El-Bâis573Ölüleri dirilten, kabirlerden yeniden çıkaran
51Eş-Şehîd319Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan
52El-Hak108Vacib’ul vücut olan, varlığı hiç değişmeden duran, varolan
53El-Vekîl66Tevekkül sahiplerinin işini düzeltip onlardan daha iyi temin eden
54El-Kavî116Pek kuvvetli
55El-Metîn500Pek güçlü
56El-Veliyy46-2.116Sevdiği kullarının, seçkin kullarının dostu olan
57El-Hamîd62-3.844Ancak kendine hamd edilen, bütün varlığın diliyle övülen
58El-Muhsî148Sonsuz varlığının, bir bir her şeyin sayısını bilen
59El-Mübdi57Mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak baştan yaratan
60El-Muîd124Yaratılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan
61El-Muhyî68İhya eden, dirilten, can bağışlayan, sağlık ve hayat veren
62El-Mumît490Canlı bir mahlukatın ölümünü yaratan, öldüren
63El-Hay18-324Ezeli ve Ebedi Diri olan, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi olan
64El-Kayyûm156Gökleri ve yeri her şeyi tutan, Yarattıklarının işini çeviren her işleneni bilen, evveli olmayan
65El-Vâcid14-196İstediğini, istediği vakit bulan
66El-Mâcid48Kadri ve şanı büyük, kerem ve müsamahası bol
67El-Vâhid/El-Ehad19-3.669Tek. Zatında, sıfatlarında, isimlerinde ortağı ve benzeri olmayan, Asla ortağı ve benzeri olmayan
68Es-Samed134Her şey Ona muhtaç, fakat O hiç bir şeye muhtaç olmayan, İhtiyaçları gideren
69El-Kâdir305Dilediğini, istediği gibi yaratmaya muktedir olan
70El-Muktedir744Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden
71El-Mukaddim184Dilediğini ileri geçiren, öne getiren, öne alan
72El-Muahhir847Dilediğini erteleyen, geri koyan, arkaya bırakan
73El-Evvel37Başlangıcı olmayan, Her şeyden önce var olan
74El-Âhir801Sonu olmayan, Her şey helak olduktan sonra geri kalan
75Ez Zâhir1.106Her şeyde görünen, Varlığı sayısız delillerle açık olan
76El-Müteâlî551Aklın mümkün gördüğü her şeyden, her halden pek yüce olan, Yüceliği tasavvur edilemeyen
77El-Bâtın62Akılların idrak edemeyeceği yüceliği gizli olan
78El-Vâlî47Bu muazzam kainatı ve bütün hadisatı tek başına idare eden
79El-Berr202Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan
80Et-Tevvâb409Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan
81El-Müntekım630Günahkarlara, adaletiyle, müstahak oldukları cezayı veren
82El-Afuvv156Çokça Affeden, mağfiret eden
83Er-Raûf287Merhamet edici. Pek şefkatli olan
84Mâlikü’l-Mülk212Mülkün ebedi ezeli ve asıl sahibi olan
85Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm1.100Hem azamet sahibi, hem fazlı kerem sahibi olan
86El-Muksit209Hükmünde ve işlerinde adaletli olan
87El-Câmi114Dilediğini istediği zaman istediği yerde toplayan
88El-Ganî1.060Çok zengin, hiç bir şeye muhtaç olmayan
89El-Muğnî1.100Dilediğine zenginlik veren, müstağni kılan
90El-Mâni’161Dilediği şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen
91Ed-Dârr1.001Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana uğratan
92En-Nâfi’201Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan, faydalandıran
93En-Nûr256Alemleri aydınlatan, nurlandıran dilediğine nur eden, nur olan
94El-Hâdî20-400Hidayete kavuşturan, kulunu hayırla muvaffak kılan
95El-Bedî’86Örneksiz, misalsiz, acayip ve hayret verici alemler yaratan, Benzersiz, hayret verici alemler yaratan
96El-Bâkî113Varlığının sonu bulunmayan, ebedi olan
97El-Vâris707Varlığı devam eden, servetlerin hakiki sahibi
98Er-Reşîd514Bütün alemleri dosdoğru bir nizam ve hikmetle akıbetine ulaştıran
99Es-Sabûr298Çok sabırlı olan, isyankarlardan acele intikam almayan

İMAR BARIŞI – İMAR AFFI NEDİR?

Yerebatan Sarnıcı – Gezilecek, Keşfedilecek Yerler