in

Allah’ın 99 İsmi (ESMA-ÜL HÜSNA) ve Anlamları Videolu

Esma’ül Hüsna Arapça bir tamlama olup tam karşılığı Güzel İsimlerdir. Bu tamlamada bahsedilen ise Allah’ın 99 ismi şerifidir. Rabbimizin bilinen 99 ismi tüm kitaplarda güzel isimler olarak geçerken bu isimleri tekrarlayanlara bazı ilimler ve şifaların olduğu da biliniyor.

Bu yazımızda da sizlere Allah’ın mübarek 99 ismini, bu ismi şeriflerin anlamlarını ve günlük olarak hangi sayılarda zikredildiği takdirde maddi manevi hastalıklara ve sıkıntılara yine Allah’ın izniyle şifa olacağını anlatmaya çalışacağız.

“En güzel isimler Allah’ındır. O halde, O’na bu güzel isimlerle dua edin ve O’nun isimleri hakkında eğriliğe sapanları bırakın….” (A’râf, 7/180; bk. Tâhâ, 20/8; Haşr, 59/24)

“Allah’ın 99 ismi vardır. Bu isimleri ezberleyen kimse cennete girer.” (Buhârî, Deavat, 68. VII, 169)

“Allâh’ın 99 ismi vardır. Bu isimleri sayan kimse cennete girer.” (Müslim, Zikr, 6. III, 2062)

Kalpler ancak Allâhʼı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28)

ESMA-ÜL HÜSNA

Allah’ın 99 İsmi ve Anlamları -Zikir Sayıları

Sayı 99 Esma-ül Hüsna Zikir Adedi ANLAMLARI
1 Allah 66 O kendinden başka hiç bir ilah bulunmayan tek bir Allah’tır
2 Er-Rahmân 298 Esirgeyici, bütün mahlukatına rahmetiyle muamele eden
3 Er-Rahîm 258 Bağışlayıcı, sevdiklerine ve müminlere merhamet eden
4 El-Melik 90 Kainatın ve Tek Mülkün sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan
5 El-Kuddûs 170 Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan
6 Es-Selâm 131 Kullarını selamete çıkaran, Her çeşit afet ve kederlerden emin olan
7 El-Mü’min 137 Kullarına emniyet veren. Kendinin ve peygamberlerinin doğruluğunu ortaya koyan, kullarına yaptığı vadinde sadık olan
8 El-Muheymin 145 Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi gözetip koruyan
9 El-Aziz 94 İzzet sahibi, mağlup edilmesi mümkün olmayan ve her şeye galip, aziz olan
10 El-Cebbâr 206 Azamet ve kudret sahibi, istediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan
11 El-Mütekebbir 662 Ululuk sahibi, her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren
12 El-Hâlık 731 Her şeyin varlığını ve geçireceği halleri takdir eden, yaratan, yoktan var eden büyüklükte eşi olmayan
13 El-Bâri 214 Her şeyin aza ve cihazını birbirine uygun yaratan
14 El-Musavvir 336 Tasvir eden, her şeye bir şekil, özellik ve hususiyet veren
15 El-Gaffâr 1.281 Kullarının günahını örten, mağfireti çok, günahları bağışlayıcı olan
16 El-Kahhâr 306 Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hâkim olan
17 El-Vehhâb 14 Çok fazla ihsan eden, çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayan
18 Er-Rezzâk 308 Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan
19 El-Fettâh 489 Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran
20 El-Alim 150 Her şeyi en ince noktasına kadar iyi bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan
21 El-Kâbid 903 Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan
22 El-Bâsit 72 Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten
23 El-Hafid 1.481 Dilediğini yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan, dereceleri düşüren
24 Er-Rafi’ 351 Dilediğini yukarı kaldıran, yükselten, dereceleri yükselten
25 El-Muiz 117 İzzet veren, aziz kılan
26 El-Muzil 770 Zillete düşüren, zelil, hor ve hakir eden
27 Es-Semi’ 180 Her şeyi işiten, kullarının niyazını kabul eden
28 El-Basir 302-112 Her şeyi gören
29 El-Hakem 68 Hükmeden ve Hikmet sahibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten
30 El-Adl 104 Son derece adaletli olan
31 El-Latîf 129 En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, lütuf ve ihsan sahibi olan
32 El-Habîr 812 Her şeyi iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan.
33 El-Halîm 88 Hemen ceza vermeyen, Yumuşak davranan, hilmi çok olan
34 El-Azîm 1.020 Pek azametli olan, yüce olan
35 El-Gafûr 1.286 Affı ve mağfireti pek çok olan, çok bağışlayan, mağfireti çok olan
36 Eş-Şekûr 526 Kendini rızası için yapılan amelleri daha ziyadesi ile karşılayan
37 El-Aliyy 110 Pek yüce ve yüksek olan
38 El-Kebîr 232 En büyük olan
39 El-Hafîz 998 Yapılan işleri bütün tafsilatıyla hıfzeden, her şeyi afat ve beladan koruyan, muhafaza eden
40 El-Mukît 550 Bilen, tayin eden. Her yaratılmışın rızkını veren
41 El-Hasîb 80 Herkesin ve her şeyin hayatı boyunca yaptıklarının bütün teferruatıyla hesabını iyi bilen. Mahlukatına kafi olan
42 El-Celîl 73-5.329 Azamet sahibi olan, Celil ve ululuk sahibi olan
43 El-Kerîm 270 Lûtfu ve Keremi çok geniş olan, Çok ikram edici olan
44 Er-Rakîb 312 Bütün varlıklar ve bütün işler murakabesi altında bulunan
45 El-Mücîb 55-3.025 Kendine yalvaranların isteklerini veren, duaları kabul eden
46 El-Vâsi’ 137 Lütfu bol, geniş olan
47 El-Hakîm 78-6.084 Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli, hikmet sahibi olan
48 El-Vedûd 20-400 İyi kullarını seven, rızasına indiren ve sevilmeye layık olan
49 El-Mecîd 57-3.249 Şanı, şerefi çok üstün, yüce olan
50 El-Bâis 573 Ölüleri dirilten, kabirlerden yeniden çıkaran
51 Eş-Şehîd 319 Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan
52 El-Hak 108 Vacib’ul vücut olan, varlığı hiç değişmeden duran, varolan
53 El-Vekîl 66 Tevekkül sahiplerinin işini düzeltip onlardan daha iyi temin eden
54 El-Kavî 116 Pek kuvvetli
55 El-Metîn 500 Pek güçlü
56 El-Veliyy 46-2.116 Sevdiği kullarının, seçkin kullarının dostu olan
57 El-Hamîd 62-3.844 Ancak kendine hamd edilen, bütün varlığın diliyle övülen
58 El-Muhsî 148 Sonsuz varlığının, bir bir her şeyin sayısını bilen
59 El-Mübdi 57 Mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak baştan yaratan
60 El-Muîd 124 Yaratılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan
61 El-Muhyî 68 İhya eden, dirilten, can bağışlayan, sağlık ve hayat veren
62 El-Mumît 490 Canlı bir mahlukatın ölümünü yaratan, öldüren
63 El-Hay 18-324 Ezeli ve Ebedi Diri olan, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi olan
64 El-Kayyûm 156 Gökleri ve yeri her şeyi tutan, Yarattıklarının işini çeviren her işleneni bilen, evveli olmayan
65 El-Vâcid 14-196 İstediğini, istediği vakit bulan
66 El-Mâcid 48 Kadri ve şanı büyük, kerem ve müsamahası bol
67 El-Vâhid/El-Ehad 19-3.669 Tek. Zatında, sıfatlarında, isimlerinde ortağı ve benzeri olmayan, Asla ortağı ve benzeri olmayan
68 Es-Samed 134 Her şey Ona muhtaç, fakat O hiç bir şeye muhtaç olmayan, İhtiyaçları gideren
69 El-Kâdir 305 Dilediğini, istediği gibi yaratmaya muktedir olan
70 El-Muktedir 744 Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden
71 El-Mukaddim 184 Dilediğini ileri geçiren, öne getiren, öne alan
72 El-Muahhir 847 Dilediğini erteleyen, geri koyan, arkaya bırakan
73 El-Evvel 37 Başlangıcı olmayan, Her şeyden önce var olan
74 El-Âhir 801 Sonu olmayan, Her şey helak olduktan sonra geri kalan
75 Ez Zâhir 1.106 Her şeyde görünen, Varlığı sayısız delillerle açık olan
76 El-Müteâlî 551 Aklın mümkün gördüğü her şeyden, her halden pek yüce olan, Yüceliği tasavvur edilemeyen
77 El-Bâtın 62 Akılların idrak edemeyeceği yüceliği gizli olan
78 El-Vâlî 47 Bu muazzam kainatı ve bütün hadisatı tek başına idare eden
79 El-Berr 202 Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan
80 Et-Tevvâb 409 Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan
81 El-Müntekım 630 Günahkarlara, adaletiyle, müstahak oldukları cezayı veren
82 El-Afuvv 156 Çokça Affeden, mağfiret eden
83 Er-Raûf 287 Merhamet edici. Pek şefkatli olan
84 Mâlikü’l-Mülk 212 Mülkün ebedi ezeli ve asıl sahibi olan
85 Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm 1.100 Hem azamet sahibi, hem fazlı kerem sahibi olan
86 El-Muksit 209 Hükmünde ve işlerinde adaletli olan
87 El-Câmi 114 Dilediğini istediği zaman istediği yerde toplayan
88 El-Ganî 1.060 Çok zengin, hiç bir şeye muhtaç olmayan
89 El-Muğnî 1.100 Dilediğine zenginlik veren, müstağni kılan
90 El-Mâni’ 161 Dilediği şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen
91 Ed-Dârr 1.001 Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana uğratan
92 En-Nâfi’ 201 Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan, faydalandıran
93 En-Nûr 256 Alemleri aydınlatan, nurlandıran dilediğine nur eden, nur olan
94 El-Hâdî 20-400 Hidayete kavuşturan, kulunu hayırla muvaffak kılan
95 El-Bedî’ 86 Örneksiz, misalsiz, acayip ve hayret verici alemler yaratan, Benzersiz, hayret verici alemler yaratan
96 El-Bâkî 113 Varlığının sonu bulunmayan, ebedi olan
97 El-Vâris 707 Varlığı devam eden, servetlerin hakiki sahibi
98 Er-Reşîd 514 Bütün alemleri dosdoğru bir nizam ve hikmetle akıbetine ulaştıran
99 Es-Sabûr 298 Çok sabırlı olan, isyankarlardan acele intikam almayan

İMAR BARIŞI – İMAR AFFI NEDİR?

Yerebatan Sarnıcı – Gezilecek, Keşfedilecek Yerler